^Návrat
  
  
  

Vízia, poslanie a zameranie

Vízia MŠ

„Naša Materská škola je miesto, kde  sa deti učia pre život a postupne získavajú pevné základy ako sa stať autonómnou osobnosťou“.

Preto hlavným naším poslaním je:

„Ukázať deťom brať život ako šancu i ako úlohu, naučiť ich neprijímať pasívne to, čo je dané, ale pretvárať skutočnosť v mene hodnôt, ktoré sa na základe vlastných skúseností naučia uznávať, cítiť sa pri tom  slobodný vo svojich skutkoch a činoch,  správne sa rozhodnúť, mať zodpovednosť  za seba a za iných, rozvíjať sa v úplnosti zmyslových, motorických a intelektuálnych schopností a stať sa vyrovnanou harmonickou osobnosťou“.

 

Prijatím a napĺňaním vízie a poslania sme si stanovili ciele výchovy a vzdelávania, ktoré vychádzajú z potrieb detí, rodičov/zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov ako aj z vlastného zamerania školy, ktorým je:

Regionálna výchova- oživovanie a zachovávanie ľudových zvykov a tradícií

     Environmentálna výchova – ochrana životného prostredia (viď. ŠkVP )

vcela

Naplnenie danej vízie a poslania je cesta dlhodobá, náročná a výsledky prejavujúce sa až po rokoch.

A hoci je pre nás dôležité, aby bolo vaše dieťa pripravené do školy,

stále je našou prioritou zachovať mu jeho detstvo,

umožniť mu spontánne sa hrať a tým sa učiť a objavovať nové veci.

2016 09 01 Vizia 01s 2016 09 01 Vizia 02s 2016 09 01 Vizia 03s2016 09 01 Vizia 04s 2016 09 01 Vizia 05s2016 09 01 Vizia 06s

Priadky, Deň Zeme, Stavanie Mája, Morena, Na Ondreja, Páračky, Lesníci v mš, Fašiangová veselicaP2162977DSC 0106

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.