^Návrat
  
  
  

Národný projekt "Škola otvorená všetkým"

Naša materská škola sa zapojila do národného projektu "Škola otvorená všetkým" , ktorého zámerom je zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s rodičmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, vytvoriť akceleračný stimulačný program za účelom úspešnejšieho dosiahnutia školskej pripravenosti. 

Projekt sa tiež zameriava na zaškolenie detí v predškolskom veku v materských školách, ale aj zaškolenie detí, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu.

Ďalšie zameranie projektu v materských školách sa týka činnosti pedagogických a odborných zamestnancov zo spádovej základnej školy Klokočova Hnúšťa pri depistážach, ako aj prevencie nesprávneho zaraďovania detí do špeciálnych tried a inštruktáže pre pedagogických zamestnancov. V rámci NP ŠOV" sme prijali dvoch pedagogických asistentov, ktorí budú nápomocní pri práci s 5 - 6 ročnými deťmi v materskej škole.

Trvanie projektu je do 31.8.2019Snímka projekt

Projekty

Projekty, do ktorých sa materská škola zapojila:

projekty4

 

 

Krúžky

Krúžková činnosť v MŠ sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov MŠ, alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity detí. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje  na základe žiadosti a informovaného písomného súhlasu zákonného zástupcu.

 

 Krúžok Typ krúžku Deň/ Čas Lektor
Mažoretky Interný/ v priestoroch MŠ

Podľa potreby

Popoludní

Huľuková Z.

Mgr. Hulmanová E.

Moderné tance Interný/ v priestoroch triedy

Nepárny týždeň Utorok: 14 30– 1515

Popoludní

Hrivnáková Iveta
Ľudové tance Interný/ v priestoroch MŠ

V II. polroku

Streda - popoludní

Hrušková Ž.

Bc. Guzmová Janetta

Malý kutil Interný/ v priestoroch MŠ

Štvrtok: 14 30–1515

Popoludní

Bc. Ivan Maťko
Výtvarnej výchovy Externý/ v priestoroch ZUŠ

Pondelok: 12 30

deti preberajú zák. zástupcovia v ZUŠ

Mgr. Černáková Anna, PhD.

 

krúžky

 

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.