^Návrat
  
  
  

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri MŠ je dobrovoľné občianske združenie rodičov a zástupcov školy. Je zriadené na dobu neurčitú a registrované Slovenskou radou rodičovských združení. Činnosť RZ sa riadi stanovami a štatútom, v súlade splatnou legislatívou. RZ spolupracuje s vedením školy pri príprave a zabezpečovaním rôznych podujatí, poskytuje finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc.

Rodičovské združenie v šk. roku 2018/2019 bude pracovať v nasledovnom zložení

Výbor Rodičovského združenia pri Materskej škole Nábrežie Rimavy Hnúšťa :

  • Predseda výboru:         Ing. Michaela Hroncová
  • Hospodár:                     Janka Tichá
  • Revízna komisia:          Zuzana Dobošová, Simona Kamenská

Rodič /zákonný zástupca v prípade potreby sa môže obrátiť na zvolených zástupcov rodičov z každej triedy:

Trieda č. 1 –  Kamenská Simona

Trieda č. 2 –  Dobošová Zuzana

Trieda č. 3 –  Ing. Hroncová Michaela, Tichá Jana

Trieda č. 4 –  Pláštiková Veronika

Trieda č. 5 –  Mgr. Kizeková Petra

Trieda č. 6 –  Šomodíková Ivana

Správa o činnosti RZ za šk. rok 2015/2016 pdf ico

Správa o činnosti RZ za šk. rok 2016/2017  pdf ico

Správa o činnosti RZ za šk. rok 2017/2018 pdf ico

Štatút RZ pdf ico

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.