^Návrat
  
  
  

Poplatky

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením materskej školy prispieva zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hnúšťa  č.81/2008 zo dňa 28.8.2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí  v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona.

1)   ŠKOLNÉ:

VÝŠKA MESAČNÉHO POPLATKU ZA MŠ JE V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019 NA JEDNO DIEŤA  STANOVENÁ TAKTO:

-                     2 – 3 r. deti : 30 €  ( v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky sa znižuje na 10 € )

-                     3 – 5 r. deti : 10 €   

-                     3 – 5 r. deti : 12 €  ( deti, ktoré nemajú trvalé bydlisko v Hnúšti)  

POPLATOK ZA SEPTEMBER A OKTÓBER SA UHRÁDZA DO 10. SEPTEMBRA NARAZ. VŠETKY OSTATNÉ   MESIACE SA UHRÁDZAJÚ JEDNOTLIVO DO 10. DŇA V KALENDÁRNOM MESIACI  NA ÚČET ZRIAĎOVATEĽA.     

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet

Číslo účtu (IBAN): SK47 5600 0000 0020 0329 6010 (VÚB) 

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa, mesiac /za aký platíte/

Variabilný symbol je uvedený na poštovej poukážke  (podľa poriadia v zozname)

 

Nedodržiavanie termínov úhrad a neuhrádzanie poplatkov je porušením Školského poriadku a môže byť po písomnom upozornení dôvodom na neprevzatie dieťaťa do MŠ , prípadne na ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ. (viď. Školský poriadok str. 9 - 10)

            Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: (viď. Školský poriadok str.9)

2) STRAVNÉ:

Celodenná strava  vo výške stravného limitu ..........  1,12 €, z toho:

                                               desiata       .....................   0,26 €

                                                obed        .......................... 0,64 €

                                                olovrant    .......................  0,22 €

Od 01.01.2016 je zaúčtovaný poplatok 0,50€ za každé dieťa za jeden mesiac

Príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne  (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

                     Od 1.1.2019 poskytuje štát dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v   sume 1,20 eur na každé dieťa na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole, a ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy.

Spôsob platby: bankovým prevodom na účet

Číslo účtu (IBAN): SK93 0200 0000 0000 0683 9392 (VÚB)

Variabilný symbol: na základe podkladov zo školskej jedálne - číslo:

mesiac, rok – napr. 092018

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko dieťaťa

Pre informácie týkajúcich sa stravovania kontaktujte, prosím, vedúcu školskej jedálne: 

 047 542 3307

3)  Príspevok odsúhlasený Združením rodičov MŠ NR

Rodičovské združenie na svojom zasadnutí schválilo mesačný príspevok, ktorý je účelovo viazaný na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole (divadlá, exkurzie, kúzelník, výtvarné potreby, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried, spotrebný materiál a pod.). Tento príspevok je určený výlučne pre Vaše deti.

Príspevok na pomôcky v triede: 4€ (výtvarný, pracovný materiál, dekorácie...) na I.polrok

Príspevok na hračky v triede: 4€ (len jednorazový)

Triedny fond: 5€ (na vstupné – divadlá, koncerty...) na I. polrok . ak dieťa v deň koncertu nie je prítomné v MŠ, z fondu sa mu suma neodráta, prenáša sa na ďalší školský rok

Mikulášsky balíček: 2€(len jednorazový)

Príspevok do RZ: 20(výlety, exkurzie, balíčky k MDD...) jednorázovo na celý školský rok

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOLU: 20€ do konca septembra 2018

SPOLU: 15€ do konca októbra 2018

SPOLU:   9€ do konca februára 2019

Ak pre množstvo povinností zabudnete uhradiť vyššie uvedené poplatky a príspevky, dovolíme si Vás na túto skutočnosť upozorniť.

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.