^Návrat
  
  
  

ZÁPIS do MŠ v mesiaci APRÍL a MÁJ... klikni!

Riaditeľstvo Materskej školy Nábrežie Rimavy Hnúšťa oznamuje rodičom a verejnosti, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2019 / 2020 bude prebiehať v mesiaci

A P R Í L a M Á J.

     Do pozornosti dávame:

- Každú STREDU v mesiaci MÁJ –

máte možnosť vstúpiť do priestorov našej materskej školy, kde Vám s radosťou ukážeme priestory MŠ a radi Vás poinformujeme o špecifikách našej MŠ.

    

 Podmienky prijatia:

        Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok  veku

          Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odloženým začiatkom šk.doch.

       MŠ prijíma spravidla deti od 3 – 6 rokov, podľa záujmu rodičov aj deti od dvoch rokov

          Deti do tried zaraďujeme spravidla rovnakého veku

        V MŠ vieme vytvoriť podmienky aj pre deti so ŠVVP – s ľahším zdravotným alebo telesným postihom

Žiadosť o prijatie si môžete stiahnuť zo stránky školy: www.msnrrimavienka.sk /v kolónke dokumenty/

alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ obrázok detí

Copyright © 2016. Ján Sabacký Rights Reserved.